Tên chương trình: Chương trình bồi dưỡng thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ
 Tóm tắt: Thời gian khoá học:

1. Phần chung: 75 tiết

2. Phần chuyên ngành:

– Chuyên ngành kỹ sư cơ khí xây dựng, máy xây dựng: 70 tiết

– Chuyên ngành kỹ sư xây dựng: 75 tiết

– Chuyên ngành kỹ sư địa chất công trình: 70 tiết

– Chuyên ngành kỹ sư cấp thoát nước, thuỷ lợi: 50 tiết

– Chuyên ngành kỹ sư cầu đường: 75 tiết

– Chuyên ngành kỹ sư điện: 45 tiết

– Chuyên ngành chuyên viên: 60 tiết

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy: 8546685; 8546684; 8545417

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình đào tạo kiến thức quản lý xây dựng và quản lý đô thị cho cán bộ chuyên môn xã, phường
 Tóm tắt: Ban hành kèm theo công văn số 888/BXD-TCCB ngày 16/6/2004 của Bộ Xây dựng vè việc phê duyệt Chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2004.

1. Mục đích: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng quản lý Nhà nước ngành xây dựng cho cán bộ chuyên môn cấp xã, phường.

2. Yêu cầu: Sau khoá học, học viên phải:

– Nắm vững các yêu cầu , nhiệm vụ và nội dung công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn xã, phường.

– Nắm vững các kiến thức chuyên môn để làm công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND xã (phường) quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng thuộc phạm vi được phân cấp.

3. Đối tượng: Bao gồm những cán bộ làm công tác quản lý xây dựng, cán bộ địa chính, cán bộ tài chính cấp xã, phường.

4. Thời gian đào tạo: 1 tuần

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy: 8546685; 8546684; 8545417

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình đào tạo kiến thức quản lý xây dựng và quản lý đô thị cho cán bộ lãnh đạo xã, phường
 Tóm tắt: Ban hành kèm theo công văn số 888/BXD-TCCB ngày 16/6/2004 của Bộ Xây dựng vè việc phê duyệt Chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2004.

1. Mục đích: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm quản lý Nhà nước về  xây dựng trên địa bàn xã, phường.

2. Yêu cầu: Sau khoá học, học viên phải nắm được:

– Nội dung cơ bản của Luật xây dựng và các văn bản liên quan.

– Trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng cấp xã, phường.

– Nội dung cơ bản vể quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền xã, phường.

Trên cơ sở những kiến thức tiếp thu trong khoá học, học viên phải liên hệ  với tình hình địa phương để tổ chức tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng ở địa phương mình công tác

3. Đối tượng: Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và lãnh đạo xã, phường

4. Thời gian đào tạo: 1 tuần

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy: 8546685; 8546684; 8545417

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình đào tạo kiến thức quản lý xây dựng và quản lý đô thị cho cán bộ chuyên môn quận, huyện
 Tóm tắt: Ban hành kèm theo công văn số 888/BXD-TCCB ngày 16/6/2004 của Bộ Xây dựng vè việc phê duyệt Chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2004.

1. Mục đích: Trang bị và nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng quản lý Nhà nước ngành xây dựng cho cán bộ chuyên môn cấp quận, huyện.

2. Yêu cầu: Sau khoá học, học viên phải:

– Nắm vững các yêu cầu , nhiệm vụ của công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn quận, huyện.

– Có khả năng theo dõi, quản lý các đồ án quy hoạch xây dựng và quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND quận, huyện.

– Có kiến thức và trình độ tham mưu cho lãnh đạo tổ chức , quản lý công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn quận, huyện.

3. Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo chuyên môn các phòng, ban đang tham gia công tác quản lý xây dựng, quản lý đô thị  của các quận, huyện.

4. Thời gian đào tạo: 10 ngày

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy: 8546685; 8546684; 8545417

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình đào tạo kiến thức quản lý xây dựng và quản lý đô thị cho cán bộ lãnh đạo quận, thị xã
 Tóm tắt: Ban hành kèm theo công văn số 888/BXD-TCCB ngày 16/6/2004 của Bộ Xây dựng vè việc phê duyệt Chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2004.

1. Mục đích: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm quản lý Nhà nước về quản lý xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn quận, thị xã.

2. Yêu cầu: Sau khoá học, học viên phải nắm được:

– Những nội dung cơ bản của Luật xây dựng và các văn bản pháp quy có liên quan quản lý Nhà nước về xây dựng.

– Những nội dung của công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng công trình của cấp quận, thị xã.

– Trên cơ sở những kiến thức tiếp thu trong khoá học, học viên phải liên hệ với tình hình của địa phương và tổ chức thực hiện chức năng quản lý xây dựng ở địa phương mình công tác.

3. Đối tượng: Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và lãnh đạo quận, thị xã.

4. Thời gian đào tạo: 1 tuần

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình đào tạo kiến thức quản lý xây dựng và quản lý đô thị cho cán bộ lãnh đạo tỉnh, thành phố.
 Tóm tắt: Ban hành kèm theo công văn số 888/BXD-TCCB ngày 16/6/2004 của Bộ Xây dựng vè việc phê duyệt Chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2004.

1. Mục đích: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng nhằm nâng cao kiến thức và năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo tỉnh, thành phố.

2. Yêu cầu: Sau khi học xong chương trình, học viên vận dụng được những kiến thức  đã tiếp thu vào tình hình của địa phương và tổ chức thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, quản lý ở địa phương mình công tác.

3. Đối tượng: Lãnh đạo tỉnh và thành phố.

4. Thời gian đào tạo: 1 tuần (55 tiết)

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên
 Tóm tắt: Thời gian khoá học: 3 tháng

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy 8546685; 8546684; 8545417

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hành chính-văn thư-lưu trữ
 Tóm tắt: Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy: 8546684; 8546685
 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình bồi dưỡng cán bộ tổ chức – lao động
 Tóm tắt: Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy: 8546684; 8546685
 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý đô thị theo luật xây dựng.
 Tóm tắt: Kèm theo công văn  số  263 ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Bộ Xây dựng V/v Phê  duyệt “chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý đô thị theo luật Xây dựng”

 

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích

Trang bị, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm quản lý Nhà nước về đô thị theo luật xây dựng.

2. Yêu cầu

Kết thúc khoá học, học viên đạt được những kiến thức sau:

– Nắm vững những nội dung cơ bản của luật Xây dựng, luật đất đai, luật nhà ở và các văn bản pháp quy có liên quan đến quản lý Nhà nước về đô thị.

– Nắm vững những nội dung quản lý Nhà nước về đô thị.

– Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý về đô thị.

II. Ðối tượng và thời gian đào tạo bồi dưỡng:

1. Ðối tượng tham dự khoá học:

– Lãnh đạo Hội đồng nhân dân; Lãnh đạo quận, huyện, xã ven đô thị, phường và các cán bộ kế cận những chức danh trên.

– Cán bộ chuyên môn đang tham gia công tác trong lĩnh vực quản lý đô thị trên địa bàn quận, huyện, xã ven đô htị, phường.

2. Thời gian học:

– 52 tiết, đối với cán bộ lãnh đạo.

– 68 tiết, đối với cán bộ chuyên môn.

3. Hình thức học: Tập trung.

– Cán bộ lãnh đạo, học 52 tiết theo nội dung chương trình của phần học chung.

– Cán bộ chuyên môn, học 68 tiết theo nội dung chương trình của phần học riêng.

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy 8546685, 8546684

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng cấp xã vùng Tây Nguyên
 Tóm tắt:  

Kèm theo công văn số 264 ngày 21 tháng  02 năm 2006 của Bộ Xây dựng V/v Phê duyệt “chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng cấp Xã vùng Tây Nguyên

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

Ðào tạo, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật xây dựng, chuyên môn nghiệp vụ kinh tế xây dựng và phương pháp, kỹ năng quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn cấp xã nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý cho cán bộ công chức cấp xã đáp ứng mục đích, yêu cầu Quyết định số 03/2004 QÐ-TTg ngày 7/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 253/QÐ-TTg ngày 05/03/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu:

– Chương trình phải bảo đảm tính thiết thực và khoa học, Phù hợp với trình độ học viên và đặc điểm tình hình các tỉnh vùng Tây Nguyên.

– Sau khi tham gia khoá học, học viên phải có kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý xây dựng theo Quyết định số 04/2004 ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “V/v ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn”; nắm vững và vận dụng được những kiến thức đã học trong công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn cấp Xã vùng Tây Nguyên.

3. Ðối tượng:      

 

+ Cán bộ lãnh đạo cấp Xã.

+ Cán bộ địa chính – xây dựng cấp Xã

II. Thời gian và hình thức đào tạo – bồi dưỡng

1. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: 02 tháng

– Cán bộ lãnh đạo cấp Xã: Học hết phần kiểm tra bài 1 của nội dung chương trình dưới đây.

– Cán bộ làm công tác chuyên môn về địa chính-xây dựng cấp Xã: Học 2 tháng, thực hiện toàn bộ nội dung chương trình dưới đây.

2. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng: Học theo hình thức tập trung.

– Quyết định số 03/2004/QÐ-TTg: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðịnh hướng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010.

– Quyết định số 253/QÐ-TTg: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án Một số giải pháp củng cố kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây nguyên giai đoạn 2002-2010.

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy 8546685, 8546684

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm: