Tên chương trình: Chương trình bồi dưỡng thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ
 Tóm tắt: Thời gian khoá học:

1. Phần chung: 75 tiết

2. Phần chuyên ngành:

– Chuyên ngành kỹ sư cơ khí xây dựng, máy xây dựng: 70 tiết

– Chuyên ngành kỹ sư xây dựng: 75 tiết

– Chuyên ngành kỹ sư địa chất công trình: 70 tiết

– Chuyên ngành kỹ sư cấp thoát nước, thuỷ lợi: 50 tiết

– Chuyên ngành kỹ sư cầu đường: 75 tiết

– Chuyên ngành kỹ sư điện: 45 tiết

– Chuyên ngành chuyên viên: 60 tiết

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy: 8546685; 8546684; 8545417

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ cho các doanh nghiệp xây dựng
 Tóm tắt: Ban hành kèm theo công văn số 251/BXD-TCCB ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt “chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ cho các doanh nghiệp xây dựng”Thời gian khoá học: Chương trình phần học chung 45 tiết;  chương trình phần học riêng 45 tiết

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy:  8546685; 8546684; 8545417

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình bồi dưỡng kiến thức kinh tế cho cán bộ quản trị doanh nghiệp
 Tóm tắt:  I. Mục tiêu: Trang bị và bồi dưỡng nâng cao kiến thức kinh tế  và quản trị kinh doanh xây dựng cho học viên về các lĩnh vực sau:

– Hệ thống cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học của quản trị doanh nghiệp .

– Những nội dung, yêu cầu của cơ chế thị trường, các chế độ chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của Ngành xây dựng trong lĩnh vực quản lý kinh tế nói chung và quản trị doanh nghiệp nói riêng.

– Những kiến thức, phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp xây dựng theo hướng hội nhập kinh tế thế giới.

II. Đối tượng: Đối tượng tham gia khoá học là cán bộ quản lý của các công ty thành viên.

III. Thời gian khoá học: Thời gian của khoá học là 01 tháng (120 tiết)

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy: 8546685; 8546684

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư xây dựng
 Tóm tắt: Thời gian khoá học: 6 ngày (55 tiết).

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy: 8546684; 8546685.

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình khung bồi dưỡngnghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình
 Tóm tắt: Ban hành kèm theo quyết định số: 1857/QĐ-BXD ngày 29/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thời gian khoá học: 4 tuần (150 – 175 tiết)

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy: 8546684; 8546685

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hành chính-văn thư-lưu trữ
 Tóm tắt: Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy: 8546684; 8546685
 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình bồi dưỡng cán bộ tổ chức – lao động
 Tóm tắt: Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy: 8546684; 8546685
 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản trị kinh doanh các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực Xây dựng, Sản xuất vật liệu xây dựng, Tư vấn xây dựng
 Tóm tắt: Kèm theo công văn số 2284 ngày 07 tháng  11 năm 2005 của Bộ Xây dựng V/v Phê duyệt chương trình bồi dưỡng cán bộ quản trị kinh doanh các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực Xây

I. Mục tiêu, Yêu cầu

1. Mục tiêu:

– Cung cấp những kiến thức cần thiết cho doanh nhân- những người có ý định thành lập doanh nghiệp và những cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực Xây dựng, Sản xuất vật liệu xây dựng, Tư vấn xây dựng.

– Góp phần khắc phục những thiếu hụt về kiến thức quản lý, kỹ năng kinh doanh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong ngành Xây dựng từng bước nâng cao năng lực quản lý, phát triển kỹ thuật, công nghệ và nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

2. Yêu cầu: Sau khi học xong chương trình này, học viên vận dụng tốt những kiến thức đã được trang bị vào công tác tổ chức và quản lý các mặt công tác chủ yếu của doanh nghiệp.

II. Ðối tượng và thời gian học tập

1. Ðối tượng: Là các doanh nhân- những người có ý định thành lập doanh nghiệp và những cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực Xây dựng, Sản xuất vật liệu xây dựng, Tư vấn xây dựng.

2. Thời gian: 07 ngày lên lớp (70 tiết, bao gồm 56 tiết lý thuyết, 14 tiết thảo luận, hướng dẫn thực hành).

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy 8546685, 8546684

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình bồi dưỡng đội trưởng đội xây dựng
 Tóm tắt:  Kèm theo công văn số 497 ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng V/v Phê duyệt “chương trình bồi dưỡng đội trưởng đội xây dựng; bồi d ưỡng chỉ huy trưởng công trường”

 

I. Mục tiêu, yêu cầu:

1. Mục tiêu: Trang bị cho học viên một số nội dung chủ yếu, chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn hoá cán bộ đội xây dựng.

2. Yêu cầu: Sau khi học xong chương trình này, học viên vận dụng tốt những kiến thức đã được trang bị vào công tác tổ chức và  quản lý của đội xây dựng.

II. Ðối tượng và thời gian học tập.

1. Ðối tượng: Ðội trưởng, đội phó đội xây dựng và các cán bộ kế cận.

2. Thời gian: 04 tuần ( 180 tiết, bao gồm 133 tiết lý thuyết, 42 tiết thảo luận, hướng dẫn thực hành, 5 tiết kiểm tra và hướng dẫn viết thu hoạch ). Trong quá trình thực hiện, tuỳ theo điều kiện thực tiến và yêu cầu của các đơn vị, thời gian học có thể chia làm nhiều đợt, mỗi đợt từ 01 đến 02 tuần

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy 8546685, 8546684

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm:
 Tên chương trình: Chương trình bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường
 Tóm tắt:  Kèm theo công văn số 497 ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng V/v Phê duyệt “chương trình bồi dưỡng đội trưởng đội xây dựng; bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường”

I. Mục tiêu, yêu cầu:

1. Mục tiêu: Trang bị và nâng cao kiến thức quản lý xây dựng, đồng thời giúp học viên nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý, điều hành, chỉ huy công trường với các mục tiêu cụ thể là:

– Những nội dung, yêu cầu của cơ chế quản lý kinh tế mới, các chế độ chính sách mới của Ðảng, Nhà nước và của ngành Xây dựng trong lĩnh vực quản lý kinh tế nói chung và quản lý doanh nghiệp xây dựng nói riêng.

– Cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý trong Xây dựng

– Trang bị các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tổ chức, quản lý điều hành công trường xây dựng.

2. Yêu cầu : Sau khi học xong chương trình này, học viên vận dụng tốt những kiến thức đã được trang bị vào công tác tổ chức và quản lý công trường xây dựng.

 

II. Ðối tượng: Ðối tượng tham dự khoá học là chỉ huy trưởng công trường và các cán bộ kế cận.

 

III. Thời gian học: Thời gian của khoá học là 04 tuần (180 tiết, bao gồm 133 tiết lý thuyết, 42 tiết thảo luận, hướng dẫn thực hành, 05 tiết kiểm tra và hướng dẫn viết thu hoạch). Trong quá trình thực hiện, tuỳ theo điều kiện thực tiễn và yêu cầu của các đơn vị, thời gian học có thể chia làm nhiều đợt, mỗi đợt từ 01 đến 02 tuần.

Chi tiết về nội dung chương trình liên hệ số máy 8546685, 8546684

 Khai giảng:
 Bế giảng:
 File gắn kèm: