Chức năng của Trường
bullet

Ðào tạo, Ðào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học .v.v…  cho cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng.

bullet

Nghiên cứu tư vấn về tổ chức và quản lý đầu tư và xây dựng cho các đơn vị trong ngành

bullet

Quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước

Nhiệm vụ của Trường
bullet

Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước thuộc ngành Xây dựng theo yêu cầu phát triển của Ngành

bullet

Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Nhà nước ngành Xây dựng theo các chỉ tiêu kế hoạch Bộ giao và theo yêu cầu của các đơn vị, địa phương thuộc mọi thành phần kinh tế

bullet

Nghiên cứu biên soạn nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ và công chức Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành

bullet

Bồi dưỡng để: Thi tuyển mới công chức Nhà nước; nâng ngạch cho cán bộ, công chức Nhà nước và doanh nghiệp